Consell Escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres educatius.

 

Les funcions principals del Consell són l’aprovació, el seguiment i l’avaluació dels projectes que desenvolupen l’activitat educativa del centre (article 127 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació; BOE núm. 106 del 04/05/2006).

 

Composició del Consell Escolar:

 

El Consell Escolar, el formen:

 • La directora del centre: Tamara Flores
 • La cap d’estudis: Laura Carrascosa
 • La regidora de l’ajuntament: Oriol Huguet
 • 4 mestres escollits pel claustre: Marian Sedano, Sonia Lechuga, Tania Pinilla, Laura Castro
 • 3 familiars  d’alumnes, elegits entre les famílies de l’escola: Claudia Madrigal, Raquel Somavilla, Laura Cebrián.
 • Un representant del personal d’administració i serveis del centre: Carles Serra
 • L’AFA de l’escola Designa un representat en el Consell Escolar: Patricia Petit
 • El secretari del centre: Carlos Boleda

 

El Consell Escolar del centre ha d’establir el nombre de representants de cada sector respectant els criteris generals de composició.

L’alumnat a l’ed. Primària no poden escollir representant.

 

Eleccions als Consells Escolars:

 

Les eleccions per a la constitució inicial o la renovació parcial dels membres del Consell Escolar, les convoca la direcció del centre amb un mínim de quinze dies hàbils d’antelació a la data de realització de les votacions. El director o la directora de cada centre ha d’organitzar accions per impulsar la participació del diferents sectors de la comunitat educativa.

 

Tenen dret a votar per elegir els representants:

 • dels pares i les mares, el pare i la mare de cada alumne/a escolaritzat/ada en el centre o, si és el cas, els seus tutors legals.
 • del professorat, tots els professors que integren el claustre,
 • del personal d’administració i serveis, tot el personal d’administració i serveis que presta serveis al centre.

Els membres del Consell Escolar són escollits per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants del professorat i la meitat dels membres representants de l’alumnat i dels pares d’alumnes.